POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści:
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Administrator Danych Osobowych
§ 3 Dane kontaktowe
§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych
§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
§ 6 Okres przechowywania danych osobowych
§ 7 Kategorie danych osobowych
§ 8 Pliki cookies
§ 9 Udostępnianie danych
§ 10 Uprawnienia Klientów

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego
dostępnego pod adresem www.tfgpoland.com (dalej jako „Sklep
internetowy”).
Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku
informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§ 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów portalu internetowego jest
Tobacco Farm Group Sp. z o.o. KRS: 0000880743 NIP: 7761706384 Regon: 388064261,  Malanowo Nowe 19, 09-228 Ligowo (dalej jako „Administrator”).

§ 3 Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail
office@tfgpoland.com lub pisemnie na adres: Tobacco Farm Group Sp. z o.o.,  Malanowo Nowe 19, 09-228 Ligowo

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.
Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub
zniszczeniem.
Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie
internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla
korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta
Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji
handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na
wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach
marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest
warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie
internetowym.

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie
uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),
prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1
pkt f) RODO),
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6
ust. 1 pkt f) RODO),.

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania
w Sklepie internetowym i w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia przez
Klienta żądania jego usunięcia,
dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży,
dane związane z realizacją działań marketingowych – w ciągu 1 roku od
momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta wobec przetwarzania jego
danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – w ciągu 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody.
dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy –
przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację
lub odstąpiono od umowy,
prowadzenie usługi newslettera – w ciągu 1 roku od momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.
cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

§ 7 Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane
Klientów: adres e-mail, nazwa firmy, adres, NIP, imię i nazwisko,
telefon.

§ 8 Pliki cookies

Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za
wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania
ze portalu internetowego.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i
przeznaczone są do korzystania ze witryny  internetowej. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury
i zawartości,
utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dzięki której Klient nie
musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i
hasła,
dostosowanie zawartości i funkcjonowania strony internetowej, poprzez
dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora
śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi
Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie
słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze
Sklepu internetowego,
zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych
za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie
treści reklamowych dopasowanych do preferencji Klienta.
Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać
zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia
usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich
blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.

§ 9 Udostępnianie danych

W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu
internetowego Administrator udostępnia dane osobowe Klientów
następującym podmiotom:
operatorzy systemów płatności, firmy kurierskie (oraz brokerzy) zgodnie z
wybraną przez klienta opcją dostawy, banki w przypadku sprzedaży w
systemie ratalnym, firma zajmująca się księgowaniem dokumentacji
finansowej Administratora danych.

§ 10 Uprawnienia Klientów

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w
jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest
zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i
wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi
przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie
do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania.
Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Wszelkie dane są przetrzymywane na zewnętrznym serwerze firmy Globtel
Internet Szymon Hersztek, ul. Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk, NIP:
957-080-47-86, REGON: 192 519 144 , której politykę prywatności można
sprawdzić pod adresem: https://www.webd.pl/polityka-prywatnosci