Monitoring wizyjny – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO)
informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Tobacco Farm Group Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą Malanowie Nowym 19 09-228 Malanowo Nowe wpisana do
  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w
  Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000880743
  NIP 7761706384 kapitał zakładowy 100 000 zł. (dalej zwana Administratorem)
 2. Z administratorem można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:
  rodo@tfgpoland.com lub kierując korespondencję na adres
  siedziby administratora.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
  1) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
  administratora, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia,
  zapewnienia tajemnicy informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu,
  przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 60 miesięcy. W przypadku, w którym
  nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub
  administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin
  60 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
  postępowania.
 5. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z
  których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych tj. firmom prawniczym,
  księgowym, przewoźnikom, współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe,
  podmiotom świadczącym usługi IT, biurom informacji gospodarczej a także organom
  Państwa (policja Sądy).
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
  wyżej wymienionych celów.
 7. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych do państw spoza
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się
  niezbędne (np. na żądanie osoby, której dane dotyczą) OIRP zastosuje wszelkie dostępne
  prawnie środki ochrony (np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego
  przekazania danych.
 8. Administrator danych nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu

podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania)
wywołujących skutki prawne lub
w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.

 1. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od Administratora dostępu do danych
  osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.
 2. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych
  jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa.