1. Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Tobacco Farm
  Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Malanowie Nowym 19
  09-228 Malanowo Nowe wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000880743 NIP 7761706384 kapitał
  zakładowy 100 000 zł. (dalej zwana Administratorem)
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO gdy jest to niezbędne do wykonania
  umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
  której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. w celu realizacji
  zamówienia, jego dostawy,
 4. na podstawie art.6 ust. 1 lit c) RODO dla realizacji obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze, czyli wykonania obowiązków podatkowych i
  rachunkowych w tym w szczególności w celu udokumentowania dokonanych
  transakcji, czyli wystawienia faktury VAT,
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO dla:
   celów archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
  potrzeby wykazania faktów tj. faktu zawarcia i wykonania umowy,
  zapłaty ceny, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes,
   celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami tj.
  dochodzenia zapłaty za wykonane przez Administratora obowiązki
  umowne, czy też w ramach monitoringu siedziby Administratora
   zapewnienia możliwości oferowania Ci przez nas produktów,
   celów analitycznych tj. optymalizacji naszych produktów, Twojego
  zainteresowania naszymi produktami,
   sprawdzenia Państwa wiarygodności płatniczej.
 6. Kategorie danych, które przetwarzamy
  Administrator gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z
  Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania w szczególności:
 7. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy
  reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, nr rachunku
  bankowego,
 8. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres
  siedziby.
 9. Odbiorcy danych Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom,
  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych tj.
  firmom prawniczym, księgowym, przewoźnikom, współpracownikom, podmiotom
  świadczącym usługi pocztowe, podmiotom świadczącym usługi IT, biurom informacji
  gospodarczej.
 10. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski.
  Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa,
  zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane
  osobowe będą przechowywane przez Administratora i/lub Przetwarzających dane,
  wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są
  gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie
  przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym
  podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i
  Administratora.
 11. Zautomatyzowane przetwarzanie danych. Dane osobowe użytkowników będą
  przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże

nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie
wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym
profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem
dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania,
z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
 2. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
 3. sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 4. usunięcia danych tj. jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania
  przez Administratora danych osobowych, możecie Państwo żądać, abyśmy je
  usunęli,
 5. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że powinniśmy
  ograniczyć przetwarzanie danych osobowych np. wyłącznie do ich
  przechowywania bądź wykorzystywania w sposób z Państwem uzgodniony,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. posiadacie Państwo prawo do tzw. sprzeciwu marketingowego, a więc żądania
  zaprzestania przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,
 8. żądania przeniesienia danych. Możecie Państwo zażądać przeniesienia danych
  bezpośrednio do innego podmiotu,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważacie Państwo, że
  przetwarzamy dane niezgodnie z prawem możecie złożyć skargę do Prezesa
  Urzędu Ochrony danych osobowych
 10. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Informujemy ponadto, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej
  jednak zaznaczyć należy, iż ich podanie stanowi warunek konieczny zawarcia i
  wykonania umowy. Jeżeli więc odmówicie Państwo podania danych osobowych,
  możemy odmówić zawarcia i wykonania umowy czy też przekazania na Państwa
  żądanie oferty aktualnego cennika.
 12. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt
  na adres: rodo@tfgpoland.com