Kandydaci na pracowników

 1. Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Tobacco Farm
  Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Malanowie Nowym 19
  09-228 Malanowo Nowe wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000880743 NIP 7761706384 kapitał
  zakładowy 100 000 zł. (dalej zwana Administratorem).
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
 3. na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wtedy gdy wyrazisz na to uprzednio
  zgodę, w celu zachowania i przechowywania a także wszczęcia i prowadzenia
  procesu rekrutacji na podstawie danych zawartych w otrzymanych od Ciebie
  dokumencie CV i liście motywacyjnym
 4. Kategorie danych, które przetwarzamy
  Administrator gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z
  Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania w szczególności:
 5. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy
  reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 6. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres
  siedziby.
 7. Odbiorcy danych Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom,
  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych tj.
  firmom prawniczym, księgowym, przewoźnikom, współpracownikom, podmiotom
  świadczącym usługi pocztowe, podmiotom świadczącym usługi IT, biurom informacji
  gospodarczej.
 8. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne (np. na żądanie
  osoby, której dane dotyczą) Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki
  ochrony (np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego
  przekazania danych. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki
  bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane
  osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/lub
  Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla
  których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów
  prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla
  postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego
  przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
 10. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,
 11. sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 12. usunięcia danych tj. jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania
  przez Administratora danych osobowych, możecie Państwo żądać, abyśmy je
  usunęli,
 13. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że powinniśmy
  ograniczyć przetwarzanie danych osobowych np. wyłącznie do ich
  przechowywania bądź wykorzystywania w sposób z Państwem uzgodniony,
 14. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 15. żądania przeniesienia danych. Możecie Państwo zażądać przeniesienia danych
  bezpośrednio do innego podmiotu,
 16. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważacie Państwo, że
  przetwarzamy dane niezgodnie z prawem możecie złożyć skargę do Prezesa
  Urzędu Ochrony danych osobowych
 17. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 18. Informujemy ponadto, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej
  jednak zaznaczyć należy, iż ich podanie stanowi warunek konieczny ewentualnego
  wszczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 19. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt
  na adres: rodo@tfgpoland.com